Evenementen

Zaterdag 7 maart 2020: Bar-End 9th Wave Bike Marathon.

Zondag 8 maart 2020: Bar-End toertocht Bar-End 9th Wave Cycling

Vrijdag 18 september tot 20 september 2020: Bar-End buitenland weekend.